اقتصاد سبز

اقتصاد سبز

واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی براساس معیارهائی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی، مشمول مالیات سبز با نرخ های نیم، یک و یک و نیم درصد به ماخذ فروش یا درآمد ارائه خدمات هستند. مالیات سبز علاوه بر اینکه محیط زیست ما را پاک تر و قابل زیست تر می‌کند به ارتقای استاندارد واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد و انگیزه بیشتری به تولیدکنندگان برای بهبود محیط زیست می دهد.

پرداخت مالیات سبز به بانک ژن منابع طبیعی ایران که از مهمترین نهادهای حفاظت از گونه های طبیعی ایران است می تواند نقش مهمی در حفاظت از طبیعت داشته باشد.

واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی به عنوان “حامیان اقتصاد سبز” با نجات جمعیت بذری گونه های در خطر انقراض از گنجینه بانک ژن، و عقد تفاهم نامه رسمی با موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، یک تقدیرنامه از کار نیک واحد مربوطه دریافت می نمایند. واحد شما به مراسم ” نجات گونه‌ها” در باغ گیاهشناسی ملی ایران دعوت می‌شود. نام واحد شما در قسمت گونه‌های حمایت شده وبگاه بانک ژن منابع طبیعی درج می‌گردد.

گروه صنعتی ایران خودرو در راستای اقتصاد سبز و همسو با مسئولیتهای اجتماعی سازمان متبوع، اقدام به قبول سرپرستی ۱۳۹۶ جمعیت بذری از گنجینه بانک ژن منابع طبیعی ایران نموده است.

برای ماندگاری نامتان با رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، شماره ۴۴۷۸۷۲۸۰ (داخلی ۴۰۰) تماس بگیرید.

Visits: 55