قبول سرپرستی بذر

حامی فردا

60 هزار تومان

قبول سرپرستی بذرهای یک گونه فقط با یک میلیون تومان (حامی ایران سبز)

با پرداخت ۶۰ هزار تومان و نجات یک گونه، یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان طرفدار نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

حامی زادگاه من

200 هزار تومان

قبول سرپرستی بذرهای یک گونه فقط با یک میلیون تومان (حامی ایران سبز)

با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان و نجات یک گونه از زادگاهتان ، یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان طرفدار نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

حامی فردا

1 میلیون تومان

قبول سرپرستی بذرهای یک گونه فقط با یک میلیون تومان (حامی ایران سبز)

با پرداخت ۱ میلیون تومان و نجات یک گونه از خطر انقراض، یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان طرفدار نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

بانک ژن منابع طبیعی ایران بیش از ۳۵۰۰ گونه گیاهی منابع طبیعی ایران را نگهداری می‌کند و شما فقط با پرداخت ۶۰ هزار تومان می‌توانید مسئولیت سرپرستی یکی از آنها راقبول کنید. با قبول سرپرستی بذرها، شما می‌توانید به بانک ژن منابع طبیعی کمک کنید تا از آینده گیاهان ایران حفاظت کند.

با پرداخت مبلغ ۶۰ هزار تومان مسئولیت سرپرستی یک بذر را قبول کنید و یک گونه گیاهی را از خطر انقراض نجات دهید.

با پرداخت مبلغ ۶۰ هزار تومان و قبول سرپرستی یک دانه، یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان طرفدار نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

Visits: 182