هدیه به بانک ژن

هدیه سبز

مدعی گوید که با یک گل نمی‌گردد بهار                           من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

روزانه ۴ گونه گیاهی در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرند. این واقعیت تلخ خود نشان دهنده‌ی ضرورت حفاظت از گونه‌های در خطر و کلید حمایت از خدمات بانک ژن منابع طبیعی است.شما به عنوان دست اندرکار و دوستدار محیط زیست می توانید با اهداء هر مبلغی که در توان دارید در حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه گذاری برای نسلهای آینده شرکت کنید.

با کمک به بانک ژن منابع طبیعی، از آینده گیاهان ایران حفاظت کنید

بخشی از مهمترین پروژه حفاظتی ایران در بانک ژن منابع طبیعی باشید

هم اکنون مبلغ اهدایی خود را به تومان واریز نمایید:

Visits: 80