پیشنهادات ویژه

یه پیشنهاد سبز به نهادها، موسسات و شرکتها

به جای سررسید و تقویم، با قبول سرپرستی بذر برای مشتریان و دوستداران خود، نام ایشان را جاودان نمایید.

قیمت هر سرپرستی برای درخواست های بیش از صد عدد ۵۰ هزار تومان است.

برای ماندگاری نامتان با رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، شماره ۴۴۷۸۷۲۸۰ (داخلی ۴۰۰) تماس بگیرید.

هم اکنون قبول سرپرستی یک بذر را به عهده بگیرد

Visits: 51