بانک ژن منابع طبیعی ایران بیش از ۳۵۰۰ گونه گیاهی منابع طبیعی ایران را نگهداری می‌کند و شما فقط با پرداخت ۳۰ هزار تومان می‌توانید مسئولیت سرپرستی یکی از آنها راقبول کنید. با قبول سرپرستی بذرها، شما می‌توانید به بانک ژن منابع طبیعی کمک کنید تا از آینده گیاهان ایران حفاظت کند.

با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار تومان مسئولیت سرپرستی یک بذر را قبول کنید و یک گونه گیاهی را از خطر انقراض نجات دهید.

با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار تومان و قبول سرپرستی یک دانه، یک گواهی تمام رنگی به همراه عکس گیاه به شما و یا هر کسی که شما درخواست کنید تحویل می‌گردد. نام شما به عنوان طرفدار نجات گونه‌ها در بانک ژن منابع طبیعی ثبت می‌گردد.

بیشتر بدانیم

هم اکنون قبول سرپرستی بذر را انجام دهید

بازدید: 513