یه پیشنهاد سبز به نهادها، موسسات و شرکتها

به جای سررسید و تقویم، با قبول سرپرستی بذر برای مشتریان و دوستداران خود، نام ایشان را جاودان نمایید.

 

تعداد

قیمت هر سرپرستی با لوح

 قیمت هر سرپرستی  بدون لوح

۱۰  تا ۱۰۰ عدد

۳۰  هزار تومان

۲۰  هزارتومان

۱۰۰  تا  ۱۰۰۰ عدد

۲۵  هزار تومان

۱۷  هزار تومان

۱۰۰۰ عدد به بالا

۲۰  هزار  تومان

۱۵  هزار تومان

 

برای ماندگاری نامتان با رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، شماره ۴۴۷۸۷۲۸۰ (داخلی ۴۰۰) تماس بگیرید.

 

هم اکنون قبول سرپرستی یک بذر را به عهده بگیرد

بازدید: 58