آلبوم

نمونه ای از تصویر گواهی های قبول سرپرستی بذور بانک ژن منابع طبیعی ایران

گواهی سال ۱۳۹۶ گواهی سال ۱۳۹۵ هم اکنون قبول سرپرستی یک بذر را به عهده بگیرد